Treintypes LKM

VEB Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg